Portāla Meistardarbs.lv lietošanas noteikumi

Šie noteikumi nosaka sludinājumu portāla Latvijā izgatavotām lietām Meistardarbs.lv (turpmāk tekstā Meistardarbs.lv) lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši Meistardarbs.lv lietotājiem. Jēdziens „Lietotājs” ir attiecināms gan uz apmeklētāju, gan reģistrētu lietotāju.

Meistardarbs.lv ir sludinājumu izvietošanas platforma, kurā lietotājs reģistrējas, ievieto informāciju par sevi un savām pārdodamajām precēm, kā arī pats saņem ziņas no pircējiem. Portāls Meistardarbs.lv nav finanšu starpnieks starp preces izgatavotāju un pircēju. Darījumi notiek starp pircēju un pārdevēju, abām pusēm savstarpēji vienojoties par preces apmaksu un piegādi.

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Meistardarbs.lv ir interneta platforma – sludinājumu portāls, kurā lietotājs var izveidot individuālu profilu, lai ievietotu sludinājumu, eksponējot savas, ar rokām ražotās preces vai pakalpojumus pārdošanai. Portāla darbību organizē un koordinē SIA „Dora Eko” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003994951, juridiskā adrese: Strauta iela 1b – 36, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137), turpmāk tekstā Meistardarbs.lv.

1.2. Meistardarbs.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.

1.3. Meistardarbs.lv nenes nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju publicēto informāciju, eksponētajām precēm vai pakalpojumiem.

2. Reģistrēšanās

2.1. Lai kļūtu par Meistardarbs.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.

2.2. Lietotāja profilā norādītajiem datiem ir jābūt patiesiem. Katram Meistardarbs.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils. Ar vienu sociālā tīkla profilu var izveidot tikai vienu Meistardarbs.lv profilu.

2.3. Katram reģistrētajam portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.

2.4. Kļūstot par reģistrēto Meistardarbs.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.

2.5. Katrs reģistrētais Meistardarbs.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Meistardarbs.lv lietotājiem un ka šo datu tālāka izmantošana nav atkarīga no Meistardarbs.lv.

2.6. Meistardarbs.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī var slēgt savu profilu. Ja uz to brīdi ir aktīvs automātiskais maksājums par profilu, tas arī tiek apturēts. Slēgto profilu ir iespējams atjaunot ar esošajiem lietotāja piekļuves datiem.

2.7. Meistardarbs.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla Meistardarbs.lv reģistrēto lietotāju profilus, ja tie neatbilst lietošanas noteikumiem, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam Meistardarbs.lv.

2.8. Reģistrējoties norādāmā informācija:

2.8.1. Atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.3. pantam un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 4.panta pirmajai daļai, nodokļu maksātājs, veicot saimniecisko darbību un piedāvājot preci vai pakalpojumu internetā, sludinājumu platformā norāda šādu infomāciju:

2.8.1.1. Juridiska persona:
- uzņēmuma nosaukumu;
- reģistrācijas numuru;
- saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu (tīmekļa vietni, mobilo lietotni u.tml.),
- kontaktinformāciju, informāciju par licencēm (ja tādas ir nepieciešamas).

2.8.1.2. Fiziska persona:

- vārdu, uzvārdu;
- nodokļu maksātāja reģistrācijas koda otro daļu (pilns personas kods nav jānorāda!);
- saimnieciskās darbības veikšanas faktisko adresi vai vietu (tīmekļa vietni, mobilo lietotni u.tml., nav jānorāda deklarētā dzīvesvieta!);
- kontaktinformāciju;
- informāciju par profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem (ja tādi ir nepieciešami).

3. Informācijas aprite

3.1. Katrs Meistardarbs.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā Meistardarbs.lv vai nosūta citiem Meistardarbs.lv lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.2. Meistardarbs.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem sekojošu informāciju:
- kuras izvietošanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
- kas aizskar personas godu un cieņu;
- kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
- kas ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
- kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
- kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs;
- kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
- kas ietekmē vai var ietekmēt Meistardarbs.lv normālu darbību un drošību.

3.3. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, administrācija ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

3.4. Meistardarbs.lv nenes nekādu atbildību par lietotāju izvietoto vai nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

3.5. Meistardarbs.lv nav atbildīgs par portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

3.6. Ja Meistardarbs.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam Meistardarbs.lv vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla Meistardarbs.lv, tad šim lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

3.7. Meistardarbs.lv patur tiesības izmantot portālā ievietotos attēlus un citu informāciju portāla popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.

3.8. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Meistardarbs.lv pieder tikai un vienīgi Meistardarbs.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Meistardarbs.lv.

3.9. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Meistardarbs.lv un portāla lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.

4. Sludinājumu ievietošanas noteikumi

4.1. Prece portāla izpratnē nozīmē produkta tekstuāli vizuālu raksturojumu, kas ietver preces nosaukumu, aprakstu, kā arī digitālu produkta attēlu.

4.2. Lietotājs var izvēlēties piecus maksas sludinājumu izvietošanas veidus:
- maksāt atsevišķi par katras preces ievietošanu 0.75 centus, prece ir aktīva četras nedēļas;
- ikmēneša abonomentu ar Pamata tarifu 1.99 €, saņemot izmantošanā 30 preču vietas mēnesī;
-  ikmēneša abonomentu ar Premium tarifu 3.99 €, saņemot izmantošanā 100 preču vietas mēnesī;
- izvēloties maksāt par profilu uz gadu ar Pamata tarifu 19.99 €, saņemot izmantošanā 30 preču vietas gadā;
- izvēloties maksāt par profilu uz gadu ar Premium tarifu 29.99 €, saņemot izmantošanā 100 preču vietas gadā.

4.3. Maksas profila abonementa maksa tiek noteikta par vienu kalendāro mēnesi vai vienu kalendāro gadu. Lai pieslēgtu maksas profilu, lietotājs izmanto portālā integrētos bankas maksājumu pakalpojumus.

4.4.  Maksas mēneša profila abonements tiek automātiski pagarināts uz nākamo mēnesi, ja par šo pakalpojumu nav saņemts atteikuma pieprasījums. Saņemot atteikumu, pēc aktuālā abonēšanas mēneša beigām abonements vairs netiks pagarināts uz nākamo mēnesi.

4.5. Maksas gada profila abonements ir vienreizējs bankas pārskaitījums un automātiski pagarināts uz nākamo gadu netiek.

4.6. Atsevišķas preces ievietošanai lietotājs izmanto Maciņa principu, kas ir iekšējā norēķinu sistēma, iepriekš iemaksājot tajā 3, 5, 7 vai 10 eiro un attiecīgi preču izvietošanas maksa tiks atskaitīta no maciņa. Atlikusī summa maciņā uzglabājas neierobežotu laiku.

4.7. Sludinājuma precēm jābūt ievietotām attiecīgajās kategorijās, norādot informāciju par konkrētu preci vai pakalpojumu latviešu valodā un, ja nepieciešams, papildus tulkojumā krievu vai angļu valodā.

4.8. Ievietojot sludinājumu, atbilstoši un korekti ir jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci vai pakalpojumu, kas tiek piedāvāts. Obligāti ir jānorāda preces cena – tā nedrīkst būt nulle.

4.9. Sludinājumam ir jāpievieno vismaz viena fotogrāfija. Maksimālais pievienojamo fotogrāfiju skaits vienai precei ir 5 fotogrāfijas. Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam. Ievietojot sludinājumu, aizliegts lietot simbolus, lielos burtus un citas metodes sludinājuma izcelšanai.

4.10. Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu. Aizliegts ievietot:
- masveida rūpnieciski ražotu produkciju
- importa preces (aizliegums neattiecas uz precēm, kas ievietotas kataloga Izejmateriālu sadaļā)
- preces, kuru tapšanā ir pārkāptas autortiesības
- vispārīgus darba sludinājumus
- izplatītāju piesaistīšanas sludinājumus
- naudas aizdevumu sludinājumus
- seksuāla rakstura darba piedāvājumus
- daudzpakāpju mārketinga piedāvājumus u.c.

4.11. Neatbilstoši sludinājumi tiks pārvietoti uz atbilstošo kategoriju, rediģēti vai arī tiks dzēsti.

4.12. Meistardarbs.lv lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.

5. Automātisko maksājumu noteikumi. Atteikšanās no automātiskajiem maksājumiem.

5.1. Maksas profila abonomentu lietotājs var iegādāties, izmantojot norēķinu karti. Automātiskā mēneša maksa ir ikmēneša maksājums, kas tiks noņemts no lietotāja bankas kartes katru mēnesi pēc iepriekšējā apmaksas perioda termiņa beigām. Automātiskie maksājumi attiecas uz sekojošām divām maksas profila izvēlēm:
- ikmēneša abonoments ar Pamata tarifu 1.99 €, saņemot izmantošanā 30 preču vietas mēnesī;
- ikmēneša abonoments ar Premium tarifu 3.99 €, saņemot izmantošanā 100 preču vietas mēnesī;

5.2. Izmantojot automātisko abonēšanas maksas pakalpojumu, lietotājs piekrīt un sniedz savus bankas un identifikācijas datus trešajai personai Paysera (uzņēmumam, kas sniedz elektronisko norēķinu pakalpojumus).

5.3. Abonēšanas maksa tiek iekasēta automātiski pēc katra perioda līdz brīdim, kad lietotājs pārtrauc abonomentu. Par katru maksājumu lietotājs uz reģistrēto e-pasta adresi saņem rēķinu.

5.4. Automātisko abonementa pagarināšanu lietotājs var atcelt, autorizējoties mājas lapā, sadaļā "Abonements",  nospiežot pogu "Atcelt abonementu".

5.5. Profilam var piesaistīt tikai VIENU kredītiestādes karti.

5.6. Visiem lietotājiem, kas vēlas izveidot savu profilu un pārdot preces,  ir nepieciešams iegādāties abonementu.

5.7. Ja abonēšanas termiņa beigās lietotāja bankas kartē nebūs naudas līdzekļu, sistēma lietotājam automātiski nosūtīs paziņojumu.

6. Privātuma noteikumi

6.1. Šie noteikumi ir piemērojami, ja Meistardarbs.lv lietotājs izmanto, ir izmantojis vai vēlas izmantot Meistardarbs.lv sniegtos pakalpojumus. Personas datu sniegšana portālam Meistardarbs.lv ir priekšnoteikums profila izveidošanai un pakalpojuma saņemšanai.

6.2. Portāla Meistardarbs.lv personas datu pārzinis ir SIA Dora Eko, vienotais reģistrācijas Nr. 40003994951, juridiskā adrese: Strauta iela 1b – 36, Upesciems, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir e-pasts: info@meistardarbs.lv. Izmantojot šo e-pastu, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

6.3. Visi Meistardarbs.lv reģistrētie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. Meistardarbs.lv rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6.4. Meistardarbs.lv lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, ieskaitot reģistrētu e-pasta adresi, tiek glabāti Meistardarbs.lv servera datubāzē un tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.5. Meistardarbs.lv sludinājuma platformas pakalpojuma sniegšanas nolūkos apstrādā šādus personas datus: lietotāja vārds, uzvārds; mobilā telefona numurs. e-pasta adrese, lietotāja pievienotās preču fotogrāfijas.

6.6. Personas dati tiek apstrāti šādiem nolūkiem:

- klienta identificēšanai
- rēķina sagatavošanai par Meistardarbs.lv lietošanas samaksu
- norēķinu administrēšanai
- saziņai ar Meistardarbs.lv lietotāju, izmantojot lietotāja norādīto kontaktinformāciju - e-pasta adresi
- iebildumu izskatīšanai un apstrādei
- identitātes pārbaudīšanai, lai novērstu profilu pretlikumīgu izmantošanu
- aizsargātu citu lietotāju intereses (piemēram, ja Meistardarbs.lv tiek izmantots pretlikumīgu darbību veikšanai).

6.7. Lietotāja profilā norādītie dati un profilā esošais saturs ir publiski pieejams visiem pārējiem Meistardarbs.lv lietotājiem.

6.8. Meistardarbs.lv var apstrādāt nepersonalizētu informāciju, piemēram, par Meistardarbs.lv lietotāju skaitu.

6.9. Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, piemēram, ja Meistardarbs.lv ir saņēmis tiesībsargājošas iestādes pieprasījumu vai, lai ziņotu par pretlikumīgu rīcību.

6.10. Meistardarbs.lv lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt sava profila darbību, to slēdzot. Pēc profila slēgšanas profila informācija publiski vairs nav pieejama, bet tas paliek reģistrēts datubāzē ar iespēju lietotājam to atkārtoti atjaunot.

6.11. Meistardarbs.lv ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma noteikumos, padarot pieejamu lietotājiem to aktuālo versiju Meistardarbs.lv mājas lapā, sadaļā “Noteikumi”.

6.12. Meistardarbs.lv lietotāji var dzēst savus datus, ieejot savā profilā, zem sadaļas "Privātums", izvēloties iespēju "Vēlos slēgt profilu". 

7. Meistardarbs.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā Meistardarbs.lv.