Vispārējie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka portāla Meistardarbs.lv (turpmāk – Meistardarbs.lv) lietošanas kārtību, nosacījumus un ir saistoši meistardarbs.lv lietotājiem. Jēdziens „Lietotājs” ir attiecināms gan uz apmeklētāju, gan reģistrētu lietotāju.
2. Meistardarbs.lv ir sabiedrisks interneta serviss – sludinājumu portāls, kurā lietotājs var izveidot individuālu profilu, lai ievietotu sludinājumu, eksponējot savas, ar rokām ražotās preces vai pakalpojumus pārdošanai. Portāla darbību organizē un koordinē SIA „Dora Eko”, turpmāk tekstā Meistardarbs.lv.
3. Meistardarbs.lv lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.
4. Meistardarbs.lv nenes nekādu atbildību par lietotāju saistībām ar trešajām personām, lietotāju publicēto informāciju, eksponētajām precēm vai pakalpojumiem.


Reģistrēšanās

5. Lai kļūtu par Meistardarbs.lv reģistrēto lietotāju, personai ir jāievēro portālā noteiktā reģistrēšanās kārtība.
6. Lietotāja profilā norādītajiem datiem (vārdam, uzvārdam u.c. informācijai) ir jābūt patiesiem.
7. Katram Meistardarbs.lv reģistrētajam lietotājam drīkst būt tikai viens lietotāja profils.
8. Katram reģistrētajam portāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus portāla piekļuves datus.
9. Kļūstot par reģistrēto Meistardarbs.lv lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
10. Visi Meistardarbs.lv ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta, ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
11. Katrs reģistrētais Meistardarbs.lv lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Meistardarbs.lv lietotājiem un ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Meistardarbs.lv.
12. Meistardarbs.lv reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību Meistardarbs.lv reģistrētā lietotāja statusā, par to informējot portāla administrāciju uz info@meistardarbs.lv. Pēc pieprasījuma saņemšanas portāla administrācija dzēš portālā izveidoto lietotāja profilu. Profila dzēšana ir neatgriezeniska un profilu atjaunot pēc tā dzēšanas nav iespējams.
13. Meistardarbs.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla Meistardarbs.lv reģistrēto lietotāju profilus, ja tie neatbilst lietošanas noteikumiem, kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam Meistardarbs.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.


Informācijas aprite

14. Katrs Meistardarbs.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā Meistardarbs.lv vai nosūta citiem portāla Meistardarbs.lv lietotājiem, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
15. Meistardarbs.lv ir aizliegts ievietot vai nosūtīt citiem lietotājiem sekojošu informāciju:
• kuras izvietošanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
• kas aizskar personas godu un cieņu;
• kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
• kas ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
• kas satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
• kurai piemīt nesaskaņotas reklāmas raksturs;
• kas ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
• kas ietekmē vai var ietekmēt portāla Meistardarbs.lv normālu darbību un drošību.
16. Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, administrācija ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.
17. Meistardarbs.lv nenes nekādu atbildību par lietotāju izvietoto vai nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.
18. Meistardarbs.lv nav atbildīgs par portāla pieejamību, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.
19. Ja Meistardarbs.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam Meistardarbs.lv vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla Meistardarbs.lv, tad šim lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.
20. Meistardarbs.lv, izvietojot informāciju portālā, vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm vai nosūtīt komercinformāciju. Atrakstīties no jaunumiem ir iespējams, par to informējot Meistardarbs.lv pa epastu info@meistardarbs.lv
21. Meistardarbs.lv patur tiesības izmantot portālā ievietotos attēlus un citu informāciju portāla popularizēšanai un atpazīstamības veicināšanai.
22. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Meistardarbs.lv pieder tikai un vienīgi Meistardarbs.lv. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti Meistardarbs.lv.
23.Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Meistardarbs.lv un portāla lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.


Sludinājumu ievietošanas noteikumi

24. Ikvienam portāla lietotājam tiek piešķirts bezmaksas lietotāja profils.
25. Portālā bez maksas var ievietot līdz 3 precēm. Prece portāla izpratnē nozīmē produkta tekstuāli vizuālu raksturojumu, kas ietver preces nosaukumu, aprakstu, kā arī digitālu produkta attēlu.
26. Maksas profila lietotāji portālā var ievietot līdz 100 precēm, kā arī tiem ir pieeja portālā izvietotajai maksas informācijai.
27. Maksas profila abonementa maksa tiek noteikta par vienu kalendāro mēnesi. Lai pieslēgtu maksas profilu, lietotājs var izmantot portālā integrētos īsziņu pakalpojumus vai arī atsevišķi vienoties ar Meistardarbs.lv par pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.
28. Maksas profila abonements tiek automātiski pagarināts uz nākamo mēnesi, ja par šo pakalpojumu nav saņemts atteikuma pieprasījums.
29. Saņemot atteikumu, pēc aktuālā abonēšanas mēneša beigām abonements vairs netiks pagarināts uz nākamo mēnesi. Atteikuma īsziņa ir standarta īsziņa un papildus maksa operatora noteiktajai standarta īsziņas nosūtīšanas cenai netiek noteikta.
30. Atteikuma pieprasījums ir jāveic no tā paša telefona numura, no kura tika veikts abonementa pasūtījums.
31. Sludinājuma precēm jābūt ievietotām attiecīgajās kategorijās, norādot informāciju par konkrētu preci vai pakalpojumu latviešu valodā un, ja nepieciešams, papildus tulkojumā krievu vai angļu valodā.
32. Ievietojot sludinājumu, atbilstoši un korekti ir jāaizpilda visi lauki, lai sniegtu precīzu priekšstatu par preci vai pakalpojumu, kas tiek piedāvāts. Obligāti ir jānorāda preces cena – tā nedrīkst būt nulle. Sludinājumam ir jāpievieno vismaz viena fotogrāfija. Maksimālais pievienojamo fotogrāfiju skaits vienai precei ir 4 fotogrāfijas. Fotogrāfijai ir jābūt labas kvalitātes un atbilstošai sludinājuma saturam.
33.Ievietojot sludinājumu, aizliegts lietot simbolus, lielos burtus un citas metodes sludinājuma izcelšanai.
34. Lai izceltu savas preces, portālā reģistrētajiem lietotājiem ir pieejama sekojoši preču izcelšanas veidi:
a.) Preces pacelšana uz augšu – konkrēta prece tiek izvirzīta attiecīgās kategorijas saraksta augšgalā;
b.) Preces ievietošana portāla pirmajā lapā – konkrēta prece tiek ievietota portāla pirmās lapas sponsorēto preču sarakstā un tiek atspoguļota randomā rotācijā.
35. Aizliegts iesniegt sludinājumus, kas ir pretrunā Latvijas Republikas likumdošanai, aizskar personas vai personu grupas godu un cieņu.
36. Aizliegts ievietot:
• masveida rūpnieciski ražotu produkciju;
• importa preces (aizliegums neattiecas uz precēm, kas ievietotas kataloga Izejmateriālu sadaļā);
• preces, kuru tapšanā ir pārkāptas autortiesības;
• vispārīgus darba sludinājumus;
• izplatītāju piesaistīšanas sludinājumus;
• seksuāla rakstura darba piedāvājumus;
• daudzpakāpju mārketinga piedāvājumus u.c.
37. Neatbilstoši sludinājumi tiks pārvietoti uz atbilstošo kategoriju, rediģēti vai arī tiks dzēsti.
38. Meistardarbs.lv lietotājs uzņemas pilnu atbildību par sava ievietotā sludinājumu saturu un informācijas patiesumu.
39. Portālā norādītās cenas ir norādītas ar tajās ietvertu PVN.
40. Meistardarbs.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā Meistardarbs.lv.