1 atbilde [Pēdējais ziņojums]
Viesis
Lietotāja Viesis attēls

Rokdarbu un amatniecîbas meistariem-atkârtojam lekciju!

23.februârî 12:00 aicinâm uz lekciju-diskusiju

„ETSY.COM-jûsu meistardarbi iziet pasaulç” (atkârtojums)
Izmantojiet iespçju sâkt savus skaistos un unikâlos darinâjumus pârdot
ârzemju pircçjiem interneta vidç. Lekcija, kâ ierosme- paplaðinât savu
klientu loku, iegût jaunu atzinîbu un adekvâtu samaksu.

Ar savu veiksmîgo pieredzi, padomiem un ieteikumiem dalîsies Etsy Latvian
team dalîbniece Edîte ( veikals etsy.com/laserbeads ) .

Lekcija notiks Rîgâ,Skolas/Bruòinieku (1.pils.slimn.rajons).
Dalîbas maksa 7.00 LVL,ar tçjas pauzi.

Pieteikties lîdz 21.02., rakstot info [at] skrodernica [dot] lv

http://skrodernica.wordpress.lv/

SKRODERNĪCA
Lietotāja Viesis attēls

Vēl brīvas 3 vietas!